Algemene voorwaarden Aatop

van toepassing bij Aatop Personeelsintermediairs BV, Aatop Personeelsdiensten BV, tevens omvattende de door deze BV’s gebruikte handelsnamen: Aatop ICT en Aatop Milieu-Ruimte.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 – Deze algemene voorwaar­den zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten van Aatop voor werkzaamheden strekkend tot het uitvoeren van een opdracht.

1.2 – Aan de opdrachtgever worden, voorafgaand of gelijktijdig bij, het uitbrengen van een offerte, het aannemen van een opdracht of aan het aan­gaan van de overeenkomst deze algemene voorwaarden opgestuurd of uitgereikt.

1.3 – Deze algemene voorwaar­den zijn tevens van toepas­sing op alle (toekomstige) rechts­verhoudingen tussen Aatop en opdrachtge­ver.

1.4 – Indien wat tussen opdrachtgever en Aatop overeengekomen is afwijkt van deze algemene voorwaarden prevaleert de individuele afspraak mits deze schriftelijk (waaronder per e-mail) vastgelegd is.

Artikel 2 – Aanbieding en Opdracht

2.1 – Alle door Aatop uitge­brachte offertes kunnen door Aatop nog onverwijld ingetrokken worden indien de tijdige aanvaarding door opdrachtgever nog niet heeft plaatsgevonden dan wel Aatop bereikt heeft, tenzij in een schriftelijk uitgebrachte offerte anders bepaald is.

2.2 – De aanbieding bevat in elk geval de specifieke voorwaarden, waaronder Aatop een opdracht kan aanvaarden, en gaat verge­zeld van deze algemene voor­waarden welke op de aan­bieding van toepassing zijn.

2.3 – Bij een opdracht, waarbij een medewerker tijdelijk tewerkgesteld wordt, wordt de prijs van een opdracht vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren, door middel van nacalcu­latie op basis van de tarie­ven zoals in de onderha­vige overeen­komst staan vermeld.

2.4 – Indien sprake is van (tijde­lijk) tewerkstellen van een medewerker zal de aanbie­ding eveneens met name vermelden:

2.4.1 – nadere omschrijving van de werkzaamheden/ het project en

2.4.2 – de uitvoeringsduur als voorzien ten tijde van aan­vaarden van de opdracht

2.5 – Indien Aatop een schrif­telijke aanbieding doet welke overeenstemt met een gedane opdracht, komt er een overeenkomst tot stand op het moment dat de op­drachtgever het aanbod bin­nen de bij het aanbod ver­melde termijn aanvaardt. In­dien bij het aanbod geen termijn vermeld staat geldt een termijn van 5 werkda­gen. Een overeenkomst komt tot stand indien het aanbod aanvaard wordt. Aanvaarding kan mondeling en schriftelijk plaatsvinden. Schriftelijk kan per fax, mail of brief. Een mondeling aanbod zal schriftelijk worden bevestigd, bijvoorbeeld per mail.

2.6 Indien aanbod en aanvaar­ding inhoudelijk niet over­eenstemmen komt geen overeenkomst tot stand ten­zij slechts sprake is van ondergeschikte punten dan wel Aatop de ge­wij­zigde aanvaarding ex­clusief en schriftelijk be­vestigd heeft.

Artikel 3 – Inzet/Onttrekking personeel

3.1 – Aatop verplicht zich, éénmaal door Aatop in­gezet personeel, door mid­del van detacheren of uitzending, niet vroegtijdig aan haar opdracht c.q. de opdrachtgever te ont­trekken dan met de instem­ming van de op­drachtgever. Bedoelde in­stemming zal niet op onre­delijke gronden worden onthouden.

3.2 – Opdrachtgever verplicht zich ervan af te zien om door Aatop ingezet per­soneel, bij een opdracht ter tijdelijke tewerkstelling van medewerkers, in dienst te nemen of werkzaamhe­den te laten verrichten welke geen onderdeel uit­maken van de opdracht, tenzij deze werk­zaamhe­den als meerwerk worden aangeduid en zullen worden afgerekend tegen het overeengekomen uurtarief.

3.3 – De in artikel 3.2 genoemde verplichting geldt vanaf aanvangsdatum van de op­dracht tot en met 12 maan­den na beëindiging van de werkzaamheden ter uitvoe­ring van de in de onderha­vige overeenkomst nader omschreven opdracht. Deze verplichting is ook van toepassing op alle aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen, ongeacht of zij daar deel van uitmaakt dan wel deze onderneming(en) deel van haar uitmaken. In­dien deze bepaling door de opdrachtgever wordt over­treden verbeurt opdrachtge­ver aan Aatop een direct opeisbare boete gelijk aan 25% van het bruto jaarsala­ris inclusief vakantiegeld, onverminderd het recht van Aatop BV tot volledige schadevergoeding van de door Aatop geleden en nog te lijden schade.

3.4 – Wanneer bij een tijdelijke tewerkstelling een kortere opdrachtduur wordt gerea­li­seerd dan vooraf is over­eengekomen, doordat de in­gezette medewerker van Aatop in dienst treedt bij de opdrachtgever, zal de opdrachtgever de hier­door bij Aatop ontstane in­komstenderving aan Aatop vergoeden. De inkomstenderving wordt be­rekend naar rato van het aantal uren welke de mede­werker minder dan 1840 uur heeft ge­werkt, tenzij partijen vooraf minder uur overeengekomen waren, in welke geval naar dat aantal uren toegerekend wordt.

Artikel 4 – Administratie, Betaling en Betalingszekerheid

4.1 – Aatop draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie met name waar het gaat over de inzet van haar per­soneel ter zake van onder­havige opdracht. Bij tijde­lijke tewerkstelling van een medewerker wordt door of namens Aatop weke­lijks een schriftelijke uren­ver­antwoording aan op­dracht­gever voorgelegd. Onderha­vige urenverant­woording wordt door mid­del van on­dertekening door tekenings­bevoegde als bindend be­schouwd. Eventueel protest dient ui­terlijk binnen 5 werkdagen schriftelijk bij Aatop te worden inge­diend.

4.2 – Betaling door opdrachtge­ver aan Aatop BV zal plaatsvin­den op basis van een door Aatop aan op­drachtgever wekelijks ver­strekte factuur bij tijdelijke tewerkstelling van een me­dewerker of een éénmalige factuur bij Wer­ving & Se­lectie, binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De fac­tuur zal met name vermel­den de periode waarop de factuur betrek­king heeft, een specificatie van inge­zette medewer­ker(s), het aantal gewerkte uren en een verwijzing naar onder­havige overeenkomst(en). In geval Werving en Selectie zal de werknemer en de functie waarvoor deze geselecteerd is op de factuur vermeld worden.

4.3 – De opdrachtgever dient de factuur onverwijld te con­troleren. Bezwaren ten op­zichte van de inhoud van de facturen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Aatop te worden inge­diend. Aan bezwaren die later worden in­gediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan op­drachtgever geen rechten ontlenen. Be­zwaren schor­ten de beta­lingsverplichting van op­drachtgever niet op. Aatop zal in dat geval binnen 30 dagen gemotiveerd reageren.

4.4 – Aatop behoudt zich het recht voor tussentijds de ta­rieven te wijzigen indien sprake is van de navol­gende situaties:

 1. het in werking treden van overheidsmaat­re­gelen welke een aan­toonbare relatie heb­ben met de tarief­stel­ling, zoals verplichte cao verhogingen of verhoging van de inlenersbeloning.
 2. overige objectief be­paalbare omstandig­heden ten gevolge waarvan het voor Aatop redelijk is de ta­rieven wijziging te doen on­dergaan. Aatop zal opdrachtgever hier vooraf en tijdig over informeren.

Artikel 5 – Incassokosten

Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), of is gemaand voor opeisbare facturen als bedoeld en de in de aanmaning gegeven termijn verstreken is, zal zonder andere ingebrekestelling aanspraak gemaakt worden op:

 1. de berekening van de rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
 2. de buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
  1. minimumtarief €40,00
  2. 15% over de eerste €2.500,00
  3. 10% over de volgende €2.500,00 (tot €5.000,00)
  4. 5% over de volgende €5.000,00 (tot €10.000,00)
  5. 1% over de volgende €190.000,00 (tot €200.000,00)
  6. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van €6.775,00 (boven €200.000,00)
 3. De in dit artikel genoemde verplichting tot betaling van incassokosten is verschuldigd ongeacht of de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 6 – Toezicht en garantie veiligheid

6.1 – In overleg tussen opdracht­gever en Aatop ge­schiedt de uitvoering van het gehele werk, of een ge­deelte daar­van, in het be­drijf, op het bedrijf dan wel op de locatie waar opdrachtgever uitvoering van werkzaamheden voor de medewerker gepland heeft, tenzij schrifte­lijk door Aatop en op­drachtgever anders is over­eengekomen.

6.2 – Het is een opdrachtgever niet toegestaan een inge­zette medewerker buiten Neder­land te werk te stel­len zon­der schriftelijke toestem­ming van Aatop ter ver­krijging van welke toe­stemming aan Aatop dienen te worden opgege­ven land en plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de duur van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de in­gezette medewerker on­ver­wijld naar Nederland te doen terugkeren zodra Aatop haar voornoemde toestemming intrekt. In alle gevallen van tewerkstelling in het buitenland is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever de werknemer tijdig over de nodige papieren, waaronder de eventuele visa te doen beschikken.

6.3 – De ingezette medewerker verricht het werk onder lei­ding en toezicht van de op­drachtgever. Opdrachten en/of aanwijzingen zullen uitsluitend worden gege­ven door de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich de ingezette mede­werker alle gegevens en middelen ter beschik­king te stellen welke nodig zijn voor uit­voering van de opdracht.

6.4 – De opdrachtgever is gehou­den de lokalen, ma­terialen, werktuigen en ge­reedschap­pen, waarin of waarmede het overeenge­komen werk verricht wordt, op zodanige wijze in te richten en te on­der­houden, en over het verrichten van de werk­zaamheden zodanige rege­lingen te treffen en aanwij­zingen te verstrek­ken, dat de ingezette medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. Hierbij dient opdrachtgever minimaal conform de gel­dende Arbo-regels te wer­ken. Eventuele aanpassin­gen komen voor rekening van de opdrachtgever. Zijn die verplichtingen niet na­gekomen, dan is de op­drachtgever ten opzichte van Aatop en de werknemer gehouden tot vergoeding van alle hieruit voortvloei­ende schade.

 Artikel 7 – Aansprakelijkheid en wanprestatie

7.1 – Aatop is alleen aansprakelijk in geval van wanprestatie. Van wanprestatie is geen sprake indien het niet nakomen van een verbintenis niet aan Aatop toe te rekenen valt, zodat in geval van overmacht aan de zijde van Aatop van wanprestatie in elk geval geen sprake is.

7.2 – Van het niet nakomen van een verbintenis kan alleen sprake zijn indien Aatop aantoonbaar nalatig ge­weest is op een wijze die niet past bij een normale vak­kennis behorend bij de aanvaarding van een op­dracht als de onderhavige.

7.3 – Voordat wanprestatie aangenomen kan worden dient Aatop in elk geval eerst schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, waarbij een redelijke termijn gegund is om alsnog aan haar verbintenissen te voldoen. Pas als Aatop binnen die termijn niet alsnog aan haar verbintenissen voldaan heeft kan sprake zijn van wanprestatie. De bewijslast ter zake berust bij de opdrachtgever.

7.4 – Een ingebrekestelling dient schriftelijk en bij aangetekend schrijven te worden verzonden, uiterlijk voor de afloop van een opdracht, tenzij sprake is van vroegtijdige beëindiging die niet per definitie met (een vorm van) wanprestatie samenhangt.

7.5 – De aansprakelijkheid van Aatop is beperkt tot het bedrag van de gefactu­reerde uitvoeringssom als voorzien in de aangegane overeen­komst. Voor zover facturen nog niet betaald zijn, is Aatop bevoegd tot verrekening.

7.6 – Opdrachtgever is aanspra­kelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten van Aatop, inclusief be­drijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeen­komst of de wet c.q. in de za­ken of het werk. Opdracht­gever vrijwaart Aatop voor aanspraken van der­den ter zake.

7.7 – Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de werknemer, gedurende in haar opdracht verrichte werkzaamheden of verblijf bij opdrachtgever, veroorzaakte schade en zal zich hiervoor afdoende verzekeren. Aatop is hiervoor in geen geval aansprakelijk.

Artikel 8 – Werving & Selectie

In aanvulling op bovenstaande artikelen gelden voor aangeno­men Werving & Selectie op­drachten, zowel executive search als filesearch onderstaande artikelen:

8.1 – Bij de Werving & Selectie van kandidaten neemt Aatop de uiterste nauw­keurig­heid in acht. Op­dracht­gever is gehouden zich voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met, of enige andere vorm van aan­stelling van een kandidaat zelfstandig een oordeel te vormen over de geschikt­heid van de door Aatop voorgestelde kandi­daat. Aatop aanvaardt geen enkele aansprakelijk­heid in­dien de kandidaat niet aan de ver­wachtingen voldoet.

8.2 – De Werving & Selectie fee voor een traject bedraagt een vooraf overeengekomen percentage van het bruto jaarinkomen op fulltime basis inclusief vakantietoeslag en andere eventuele vaste emolumenten, zoals een eindejaarsuitkering.

8.3 – Bij het aangaan van een Wer­ving & Selectie opdracht komen eventuele bijko­mende kosten, zoals specifieke ad­ver­tentiekosten, kosten van on­derzoek en testen, etc. voor rekening van de op­dracht­gever. Deze kosten staan los van de overeengekomen vergoeding in geval van plaatsing.

8.4 – Indien een kandidaat, binnen twaalf maanden nadat deze door Aatop aan opdrachtgever voorgesteld was, rechtstreeks of in ieder geval niet via Aatop bij (een aan) opdrachtgever (gelieerde onderneming) werk verricht in welke vorm dan ook, zal in geval van aanstelling of plaatsing opdrachtgever aan Aatop de in de bij het aanbod genoemde vergoeding alsnog aan Aatop verschuldigd zijn.

8.5 – Het is opdrachtgever niet toegestaan om binnen twaalf maanden nadat Aatop een kandidaat aan opdrachtgever voorgesteld heeft zonder dat er een contract tot stand gekomen is, de kandidaat rechtstreeks voor een vacature te benaderen. Mocht er in dat geval buiten Aatop om toch een contract tussen de opdrachtgever en kandidaat tot stand komen, dan is de opdrachtgever alsnog de bij het uitbrengen van de offerte/ doen van aanbod genoemde prijs ineens en volledig aan Aatop verschuldigd.

8.6 – Het voortijdig beëindigen van het dienstverband door opdrachtgever of kandidaat geeft geen recht op restitu­tie, tenzij anders overeen gekomen is, van gefactureerde bedra­gen.

8.7 – Aatop zal zich onthou­den van activiteiten, die erop zijn gericht de ge­plaatste kandidaat te bena­deren voor Werving & Se­lectie of daaraan gelijk­ge­stelde activiteiten, één en ander behoudens voor zover de wens daartoe van het be­treffende perso­neelslid is uitgegaan.

Artikel 9  – Geheimhouding en Bescherming Persoonsgegevens

9.1 – Partijen zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle bedrijfs- en persoonlijke informatie alsook met betrekking tot de uitgebrachte offertes, gegeven opdrachten en overeengekomen alsmede aangeboden overeenkomsten.

9.2 – Partijen zullen alle tot individuele personen herleidbare gegevens voldoende technisch en organisatorisch beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en daarbij de normen in acht nemen zoals deze in de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgelegd zijn.

9.3 – Persoonsgegevens zullen niet langer onder zich gehouden c.q. verwerkt worden indien zij niet langer dienstig zijn voor het van tevoren welbepaalde doel waarvoor deze verzameld waren.

Artikel 10 – Geschillen

10.1 – In geval van geschillen, over de uitleg of naleving van deze voorwaarden en/of tussen partijen gesloten overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden dan wel in nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen partijen met elkaar in overleg treden met de intentie het geschil in der minne te schikken. Indien dat niet lukt kan het geschil worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut (NAI) te ’s Gravenhage dan wel voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter.

10.2 – De geschillenregeling als vervat in het eerste lid van dit artikel laat onverlet het recht van partijen (alle rechtswegen en middelen gebruikt kunnen worden) om elkaar in kort geding te betrekken, daar waar het NAI-reglement, zoals dat van toepassing is bij het aanhangig maken van een geschil, die mogelijkheid niet zou kennen.

Artikel 11 – Slotbepalingen

11.1 – Op de tussen partijen verrichte rechtshandelingen, gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 – Daar waar de tussen gesloten overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden niet in voorzien zullen partijen in overleg treden teneinde een regeling te treffen in de geest van hetgeen wel tussen partijen afgesproken is.